آیا حاضری با دوست دختر/پسرت ازدواج کنی؟ مردم چی میگن؟