انشا اگر پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید