انشا فضاپیما راکه روی کره ماه فرود امده را تصور کنید بنویسید

جستجوهای مربوط به انشا فضاپیما راکه روی کره ماه فرود امده را تصور کنید بنویسید

انشا درون یک فضاپیما روی کره ماه

درون یک فضاپیما را که روی کره ماه توقف کرده تصور کنید و تصویر ذهنی خود را بنویسید

انشا پایه نهم درون یک فضاپیماراکه روی کره ماه توقف کرده تصور کنید وتصویرذهنی خودرابنویسید

انشاپایه نهم درون یک فضاپیماراکه روی کره ماه توقف کرده تصور کنید وتصویرذهنی خودرابنویسید

درون یک فضاپیماراکه روی کره ماه توقف کرده تصورکنیدوتصویرذهنی خودرابنویسید

انشا درباره فضاپیما

انشا درون فضاپیما

انشا نهم فضاپیما