فروش کتاب لک لکی در کار نیست در نمایشگاه کتاب تهران