محمد هاشمی، برادر آیت الله هاشمی کاندیدای انتخابات شد