میکنم میخونم مستور خیلى آینده مستور میخونم خیلى زیاد